Live Chat
{{ item.Name }}
Kod produktu: {{ item.Code }}
Ilość: {{ item.Amount }} szt
{{ item.GrossPrice | number: 2 }} {{ item.CurrencyID }}
{{ translation.shoppingCartEmpty }}
{{ ShoppingCartItems.data.Summary.TotalAmount }}
Zaloguj się
Filtrowanie

Zasady zwrotu i reklamacji

ZASADY ZWROTU TOWARU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego aparts.pl w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów opisanych w pkt. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia wejścia w posiadanie produktu, a jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach- od dnia wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, patii lub części;
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument składa w terminie wskazanym w pkt. 1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do tego celu Konsument może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej (formularz zwrotu). Odstąpienia od umowy można dokonać wysyłając je pocztą na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy reklamacje@aparts.pl bądź też za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej Sprzedawcy Elektronicznego Formularza Odstąpienia, którego otrzymanie Sprzedawca niezwłocznie potwierdza. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Szczegóły dotyczące prawa odstąpienia znajdują się w § 10 Regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie internetowej aparts.pl w zakładce Regulamin.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania, nie później iż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Ważne! Wszystkie produkty Sprzedawcy są opatrzone indywidualnymi numerami kontrolnymi, które nie uniemożliwiają jednak dokonania pomiarów niezbędnych do określenia prawidłowości doboru podzespołu do pojazdu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. Uprzejmie prosimy o należyte zabezpieczenie produktu tak, by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu i odesłanie go w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Sprzedawca dokonuje na rzecz Konsumenta zwrotu dokonanych płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub przekazania przez Konsumenta dowodu jej nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Koszty dostarczenia rzeczy, o których mowa w poprzednim zdaniu, obejmują najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie dokonuje zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż istnieje możliwość- po uprzednim zleceniu Konsumenta- wysłania kuriera przez Sprzedawcę po odbiór zwracanego towaru. Najniższy koszt takiego transportu wynosi ok. 19 zł przy wadze paczki do 30 kg. Wszelkie szczegóły dotyczące zlecenia wysłania kuriera, w tym koszty, są ustalane z Konsumentem po otrzymaniu przez Sprzedawcę zlecenia. Zlecenie wysłania kuriera następuje po uzyskaniu wyraźnej akceptacji przez Konsumenta wszystkich warunków zlecenia.
 10. Zwrot należności za towar dokonywany jest w tej samej formie jakiej użył Konsument przy zapłacie, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zakupu przez Konsumenta produktu z opcją zapłaty za towar podczas jego odbioru (za pobraniem), po dokonanym odstąpieniu od umowy, istnieje możliwość zwrotu należności bezpośrednio na rachunek bankowy Konsumenta, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym celu uprzejmie prosimy o wyraźne wskazanie w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, iż zwrot należności ma nastąpić na konkretny rachunek bankowy oraz przedstawić jego numer.

 

REKLAMACJE

 1. Auto-Parts jest odpowiedzialne względem Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada polega na niezgodności produktu z umową.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procedury reklamacyjnej i przysługujących Kupującemu uprawnień znajdziecie Państwo w § 7 oraz § 8 Regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie aparts.pl w zakładce Regulamin.
 3. Reklamacja może zostać złożona pisemnie i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy (F.H.U. Auto- Parts, ul. Kapicy 9, 41- 100 Siemianowice Śląskie) lub formie elektronicznej na adres .
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, jak również wskazanie przyczyn reklamacji, opis zaistniałego problemu, dane dotyczące podmiotu montującego towar, treść żądania oraz podpis. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacji. W razie skorzystania przez Państwo z formularza reklamacji uprzejmie prosimy o jego czytelne wypełnienie.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Auto-Parts reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu na adres: F.H.U. Auto-Parts, ul. Kapicy 9, 41- 100 Siemianowice Śląskie.
 6. W reklamacji mogą Państwo także zamieścić lub dołączyć opinię warsztatu montującego reklamowany towar.
 7. W przypadku reklamacji elementów układu zapłonowego oraz pomp paliwa prosimy o dołączenie kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu-pierwsza strona.
 8. Auto- Parts zastrzega możliwość przedłożenia przez Klienta dodatkowych dokumentów, które okażą się niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 9. Wysyłany produkt oznacz jako: REKLAMACJA

  O wynikach procedury reklamacyjnej zostaniesz powiadomiony e-mail lub listem tradycyjnym.

  Adres firmy.

Części elektroniczne i elektryczne oraz płyny i oleje nie podlegają zwrotowi- NIE DOTYCZY KONSUMENTA

Zwrot części podlegających kaucji zwrotnej tzw. podlegających recyklingowi .

Zwroty niektórych części oznaczonych jako podlegające kaucji zwrotnej i odpowiadające celom regeneracji i recyklingu, po dokonaniu opłat kaucyjnych podlegają zwrotowi na koszt nadawcy.

Jest możliwość wysłania kuriera po odbiór zwracanego towaru bezpośrednio przez naszą firmę. Zlecenie należy złożyć poprzez e-mail lub protokół zwrotu towaru. Koszt transportu to ok.17zł-przesyłka do 30kg. Koszt jest potrącany z wartości zwracanego towaru. Część regeneracyjna musi zostać zwrócona w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu z dostarczonego produktu nowego do 30dni od dnia zakupu.

Zwrot kaucji następuje po weryfikacji i uznaniu jej przez producenta części.

- zwrot kaucji FTE oraz TRW tylko w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.
- zbyt zaawansowana korozja/utlenienie lub jej skutki (np. wżery na zębach, uszkodzony kołnierz pod dźwigniami ręcznego) mogę eliminować część jako regeneracyjną i zostać odrzucone przez producenta
- próba nieautoryzowanej naprawy (np. nacięcia, obicia, szlifowania, nawiercania)-może eliminować część jako regeneracyjną i zostać odrzucone przez producenta
- FTE akceptuje wyłącznie zaciski oryginalne, renomowanych producentów lub zregenerowane przez firmę FTE

 Termin rozpatrzenia to 7-30 dni. Firma aparts.pl nie ma wpływu na czas rozpatrzenia zwrotu części podlegającej kaucji.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 "o bateriach i akumulatorach" nasza firma zorganizowała tryb odbioru zużytych akumulatorów samochodowych. Do każdego zakupu akumulatora doliczamy kwotę 30 zł netto jako opłatę utylizacyjną, zwrotną po dostarczeniu zużytego akumulatora.

Kwota kaucji jest zwracana na podane konto bankowe.

WAŻNE. Każdorazowo warunkiem przyjęcia części kaucjonowanej jest nieuszkodzenie mechaniczne podzespołu a wynikające jedynie z jego normalnego eksploatacyjnego zużycia. Elementy nieuznane przez producenta jako wartościowe podlegają ewentualnemu zwrotowi do kupującego na jego koszt.